Branch Network

Issyk-Kul

Name

Address

Business Hours

Balykchy Branch 214 Amanbaev Str., Balykchy, Kyrgyzstan 721900 Mon-Fri, 8:30-17:30
Karakol Branch 16 Orozova Str., Karakol, Kyrgyzstan 722200 Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-03-11 Kadyr-Ake st., Teploklyuchenka village Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-03-14 64, B. Ibraeva st., Kyzyl-Suu village Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-03-15 29, Kurmanbekova st., Barskoon village Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-03-16 73, Mokoeva st., Tyup village Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-03-19 Apt. No. 2-3, bldg. No. 43, Torgoeva st., Karakol Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-04-27 32/2, Sovetskaya st., Cholpon-Ata Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-04-25 40, Batyrkan st., Kara-Koo village Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-04-23 55, Lenina st., Bokonbaevo village Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-04-22 Sovetskaya st., Ananyevo village Mon-Fri, 8:30-17:30
№ 053-04-21 59, Kurmasheva st., Balykchy Mon-Fri, 8:30-17:30