Аманаттар

«Мөөнөттүү» аманат

Акча каражаттарыңызды топтоп, ай сайын кошумча киреше алыңыз!

  1. Келечекке жыйнаган каражаттар
  2. Туруктуу киреше алуу
  3. Туруктуу уюмга жайгаштыруу аркылуу жыйнаган каражаттарынын коопсуздугун камсыздоо

Аманаттын
минималдуу суммасы

1000 сом; 50 USD

Аманаттын
максималд
уу суммасы

Чектөөсүз

Аманаттын түрү

Аманат мөөнөттүү салымы

Толуктоо мүмкүнчүлүгү

Алдын ала каралган эмес

Жарым-жартылай акча алуу

Алдын ала каралган эмес

Алгачкы аманатты салуу

Келишимге кол койгон  күнүндө

Пайыздарды төлөө

Ай сайын, пайыздарды төлөө пландуу күндөрү боюнча (Аманат келишимине кол коюу күнүнө окшош ар бир айдын күнү), талап боюнча төлөнүүчү эсебине которуу аркылуу.

Мөөнөтүнөн мурда бузуу

Мөөнөтүнөн мурда бузуу мүмкүнчүлүгү менен, аманаттын максималдуу мөөнөтү 36 ай. Аманатты анын ээси мөөнөтүнөн мурда бузган учурда пайызы кайра эсептелип, төмөндөгү схема боюнча төлөнүп берилет:

- 12 ай жана андан узак мөөнөткө (каражаттар эсебинде 12 ай же андан узак сакталса), алгачкы аманаттан келишимди бузган учурга чейин каражаттарды иш жүзүндө жайгаштырган факт жүзүндөгү мөөнөткө төп келген, келишим түзүлгөн учурдагы пайыздык чендердин шкаласына ылайык пайыздык чендин 30% өлчөмүндө;

- 12 айга чейинки мөөнөттө - 0% пайыздык коюм боюнча;

- мөөнөтүнөн мурда бузган учурда төлөнгөн пайыздык чени аманатты бузуп жаткан учурда банк талап кылганда төлөп берчү аманаттын

Кошумча маалыматтар

Автоматтык түрдө узартуу каралган эмес. Эгерде кардар келишимди узарткысы келсе, ал аманатты төлөө мөөнөтү аяктаганга 3 күн калганга чейин эскертип, келишимдин жаңы шарттары тууралуу Банк менен макулдашууга милдеттүү. Аманатчы аманатты төлөө күнү келбесе жана аманаттын суммасын төлөп берүүнү талап кылбаса, аманаттын суммасы жана эсептелген пайыздар ошол эле күнү Банк тарабынан Аманатчынын талап кылганда төлөп берчү эсебине которулат.

*Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 13,74% чейин.
*Натыйжалуу пайыздык чен доллар менен 2,53 % чейин.

"Компаньон Банкы" ЖАК аманаттардын мөөнөтүнө жана суммасына жараша аманаттар боюнча жеке пайыздык чендерди коюга өзүнүн укугун сактап калат. 

БАНК ЭСЕБИНИН БАШКЫ КЕЛИШИМИН ТУЗУУ УЧУН КООМДУК ОФЕРТА

Пайыздык чендердин шкаласы

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 2 жыл 3 жыл
Сомдор 3% 6.5% 8% 12.5% 12.75% 13% 13.5%
АКШ доллар 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 2.5%

Өтүнмөнү толтуруу

Аманат боюнча топтомду эсептөө

ай

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген.

Өтүнмөнү толтуруу