Аманаттар

«Мөөнөттүү» аманат

Бул продукт аманат боюнча максималдуу киреше алууну каалаган салымчылар үчүн.

  1. Келечекке жыйнаган каражаттар
  2. Туруктуу киреше алуу
  3. Туруктуу уюмга жайгаштыруу аркылуу жыйнаган каражаттарынын коопсуздугун камсыздоо

Аманаттын
минималдуу суммасы

1000 сом; 50 USD

Аманаттын
максималд
уу суммасы

Чектөөсүз

Аманаттын түрү

Аманат мөөнөттүү салымы

Толуктоо мүмкүнчүлүгү

Алдын ала каралган эмес

Жарым-жартылай акча алуу

Алдын ала каралган эмес

Алгачкы аманатты салуу

Келишимге кол койгон  күнүндө

Пайыздарды төлөө

Ай сайын, пайыздарды төлөө пландуу күндөрү боюнча (Аманат келишимине кол коюу күнүнө окшош ар бир айдын күнү), талап боюнча төлөнүүчү эсебине которуу аркылуу.

*Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 12,12% чейин.
*Натыйжалуу пайыздык чен доллар менен 2,53 % чейин.

 

"Компаньон Банкы" ЖАК аманаттардын мөөнөтүнө жана суммасына жараша аманаттар боюнча жеке пайыздык чендерди коюга өзүнүн укугун сактап калат. 

Пайыздык чендердин шкаласы

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 2 жыл 3 жыл
Сомдор 3.5% 6.5% 8% 10.5% 11% 11.5% 11.5%
АКШ доллар 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 2.5%

Өтүнмөнү толтуруу

Аманат боюнча топтомду эсептөө

ай

Жылдык пайыздык чен:

Бонустук пайыз:

Топтолгон сумма:

Топтолгон пайыз:

Бул эсептөөлөр мисал катары келтирилген.

Өтүнмөнү толтуруу